KVALITETS OCH MILJÖPOLICY

ÖHMANS skall i sin verksamhet verka för ett långsiktigt kvalitets och miljöarbete.

Våra projekt skall utformas och genomföras på ett sådant sätt att energianvändningen minimeras och leder till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:

• Vidareutbilda och engagera oss.

• Ha dialog med kunder, projektörer, leverantörer och andra intressenter.

• Prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön.

• Prioritera förnyelsebara resurser och miljömärkta varor samt sträva efter att minimera våra avfallsmängder och möjliggöra återanvändning ochåtervinning.

• Prioritera ett nytänkande för att hitta andra lösningar som förbättrar kvaliten och minskar miljöbelastningen.

• Eftersträva ständiga förbättringar och upprätthålla en varaktig utveckling av våra kvalitets- och miljömål.